Projekt Go to Brand

SAMITO S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wzrost rozpoznawalności marki produktowej jako efekt działań promocyjnych na wybranych rynkach międzynarodowych, w tym perspektywicznych.

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2022, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest ekspansja produktowa rozwiązania własnego Wnioskodawcy w kierunku rynków wschodnich (Rosja) oraz poszerzenie rynków zbytu w obszarze Unii Europejskiej, co jest zgodne z długofalową strategią eksportu i rozwoju działalności Spółki.

Spodziewane efekty:

W wyniku realizacji Projektu Spółka spodziewa się pozyskać nowych kontrahentów oraz nawiązać długofalowe kontakty biznesowe (5 podpisanych kontraktów handlowych). Przełoży się to na wzrost przychodów Spółki z działalności eksportowej (wartość docelowa osiągnięta w roku 2022 wynosić będzie 610 000,00 PLN). Efektem Projektu będzie także zwiększenie rozpoznawalności produktów Spółki oferowanych pod marką SAMITO (wcześniej SaveCart™) na rynkach zagranicznych, co przyczyni się także do wzrostu rozpoznawalności Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 380 454,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 304 363,20 zł

Strona www projektów Go to BrandDo tej pory w ramach projektu Go to Brand uczestniczyliśmy w misjach wyjazdowych i targach:

W ramach projektu Go to Brand mamy do zrealizowania jeszcze:

  • DLD Tel Aviv Innovation Festival – Tel Aviv (październik 2022)